Etický kodex

Etický kodex e-shopu nabytek24h.cz

 1. Úvod

Tento dokument představuje Etický kodex pro všechny zaměstnance společnosti EKOSTYREN s.r.o., potažmo e-shopu nabytek24h.cz. Kodex stanovuje základní etické principy a pravidla, jimiž se řídí všichni zaměstnanci při výkonu svých pracovních povinností a při interakci s kolegy, zákazníky, dodavateli a širší veřejností. Mezi základní hodnoty společnosti patří vzájemná úcta, důvěra, respekt, slušnost, vytváření pozitivních mezilidských vztahů a dodržování vysokých zásad profesionality.

Vedení společnosti si je plně vědomo svojí společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů. Stejně tak i zaměstnanci budou dodržovat tyto zásady při každodenní činnosti.

Cílem tohoto etického kodexu je dosáhnout:

 • ve vztahu k zaměstnancům pozitivního pracovního prostředí s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje našich zaměstnanců;
 • ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům dlouhodobých partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě;
 • ve vztahu k veřejnosti posílení a udržení dobrého jména a pověsti společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji odvětví, kterým se společnost EKOSTYREN s.r.o. věnuje.

 

 1. Profesionalita a Integrita

Zaměstnanci společnosti EKOSTYREN s.r.o. se zavazují všechny pracovní činnosti vykonávat s nejvyšší mírou profesionality a integrity. Jednají čestně, transparentně a spravedlivě ve všech obchodních transakcích a rozhodováních. Odmítnou jakoukoliv formu korupce, úplatkářství a nepotismu. Z tohoto důvodu nepřijmou ani neposkytnou dar ve vyšší hodnotě, než je 1 500 Kč s DPH.

 

 1. Respekt a Rovnost

Zaměstnanci i vedení projevuje respekt a rovný přístup ke všem kolegům, potenciálním kolegům, zákazníkům a obchodním partnerům bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, věk, náboženské vyznání, politické přesvědčení či jakýkoliv jiný stav. Budují pracovní prostředí založené na vzájemném respektu, důvěře a podpoře.

Společnost dále podporuje další profesní i osobní rozvoj zaměstnanců a klade důraz na vytváření přívětivého a důstojného pracovního prostředí založeného na pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře. 

Všichni zaměstnanci jsou za vykonanou práci spravedlivě odměněni.

 

 1. Ochrana majetku a informací

Je nezbytné, aby každý zaměstnanec společnosti přistupoval k firemnímu majetku a informacím s nejvyšší mírou zodpovědnosti. Je společnou povinností chránit tento majetek před jakýmkoliv zneužitím, ztrátou nebo poškozením, a to prostřednictvím pečlivého a uváženého zacházení. Tato zásada se vztahuje na všechny formy majetku, včetně hmotného majetku, jako jsou zařízení a technologie, stejně jako nehmotného majetku, jako jsou informace a duševní vlastnictví.

Kromě toho, v souladu s hodnotami společnosti a zákonnými povinnostmi, je nezbytné, aby byly postupy pro zacházení s osobními daty zákazníků prováděny s nejvyšší pečlivostí. Každý zaměstnanec je povinen dodržovat přísné postupy a zásady ochrany osobních údajů, aby zajistil, že osobní informace našich zákazníků jsou chráněny před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zveřejněním. Toto zahrnuje (ale není omezeno na) dodržování všech příslušných zákonů a nařízení týkajících se ochrany dat, jakož i vnitřních politik a postupů společnosti.

 

 1. Konflikt zájmů

Zaměstnanci se vyhýbají situacím, kde by osobní zájmy mohly být v konfliktu se zájmy společnosti. Nastane-li konflikt zájmů, je nezbytné, aby byly takové konflikty ihned oznámeny nadřízenému. Tento postup zajišťuje transparentnost a udržuje důvěru, což je základ pro férové řešení a podporuje etické hodnoty a dlouhodobý úspěch naší společnosti.

 

 1. Komunikace a sociální média

Protože naše činy a slova odrážejí hodnoty a image společnosti EKOSTYREN s.r.o. a e-shopu nabytek24h.cz, každý zaměstnanec projevuje profesionální chování a etický přístup ve veškeré komunikaci, a to nejen v rámci interních kanálů, ale i na veřejných platformách, včetně sociálních médií. Z tohoto důvodu je klíčové se zdržet jakýchkoli negativních nebo diskreditujících komentářů o našich konkurentech či zákaznících na veřejných fórech, recenzních portálech nebo sociálních sítích. Zaměstnanci se proto zaměřují na pozitivní a konstruktivní komunikaci.

Zásadně není navazována spolupráce za účelem propagace produktů a služeb na sociálních sítích s osobami a dalšími společnostmi, které jednají v rozporu s tímto Etickým kodexem.

 

 1. Transparentnost

Transparentnost v našem podnikání je klíčová pro udržení a posílení důvěry našich zákazníků. Proto dbáme na otevřenost ve všech aspektech našeho podnikání, od zdrojů našich produktů, přes cenotvorbu, až po naše marketingové praktiky. Zavazujeme se k následujícím principům:

 • Na vyžádání poskytneme jasné informace o tom, odkud naše produkty pocházejí.
 • Nabízíme jasné a přímé informace o ceně našich produktů, včetně všech případných dodatečných poplatků, daní a nákladů na dopravu. Zákazníci nikdy nebudou překvapení žádnými skrytými nebo nečekanými náklady.
 • V našem e-shopu garantujeme přesné a aktuální informace o skladových zásobách a termínech odeslání. Zákazníci se tak mohou spolehnout na to, že dostupnost produktů a odhadované časy doručení jsou vždy uvedené pravdivě, což umožňuje informované rozhodování při nákupu bez nečekaných zpoždění.
 • Zavazujeme se k pravdivému a transparentnímu marketingu našich produktů a služeb. Veškeré reklamní a propagační materiály poskytují pravdivé informace, nezveličují vlastnosti produktů a nevyužívají zavádějící tvrzení.
 • V našem e-shopu se striktně distancujeme od praxe umělého navyšování cen před „slevovými“ akcemi. Zavazujeme se k transparentní cenové politice, kde jsou slevy založené na skutečných a férových výchozích cenách, aby naši zákazníci mohli mít jistotu, že nabízené slevy jsou autentické a přinášejí skutečnou hodnotu.
 • Vytváříme otevřené kanály pro zpětnou vazbu a stížnosti od zákazníků, aby mohli snadno komunikovat své obavy a návrhy. Zavazujeme se k rychlé a spravedlivé reakci na všechny podněty zákazníků a k transparentnímu zpracování stížností.

 

 1. Odpovědnost k životnímu prostředí

Jako součást našeho závazku k ochraně životního prostředí je nezbytné, aby se každý zaměstnanec e-shopu nabytek24h.cz aktivně podílel na snižování negativních dopadů našich činností na planetu. To zahrnuje řadu opatření a praxí, které jsou zaměřené na podporu udržitelnosti ve všech rovinách našeho podnikání: minimalizaci energetické a uhlíkové stopy, upřednostnění ekologicky šetrného balení produktů, upřednostnění ekologicky zodpovědných dodavatelů a produktů, minimalizaci a správné třídění odpadů, optimalizaci distribučních a logistických procesů, vzdělávání a osvětu.

 

 1. Přístup k Dodavatelům

V přístupu k dodavatelům zaměstnanci i vedení společnosti EKOSTYREN s.r.o. a e-shopu nabytek24h.cz uplatňují následující principy:

 • Všechny vztahy s dodavateli musí být založeny na principu férovosti, transparentnosti a vzájemného respektu. Výběr dodavatelů příslušní zaměstnanci provádí na základě objektivních kritérií, jako je kvalita, cena, spolehlivost a etické chování vůči společnosti, vlastním zaměstnancům a životnímu prostředí.
 • Společnost podporuje etické sourcingové praktiky a očekává, že její dodavatelé budou dodržovat podobné standardy v oblastech pracovních podmínek, lidských práv a ochrany životního prostředí. Všichni dodavatelé musí dodržovat relevantní zákony a nařízení svých zemí a mezinárodní standardy.
 • Snaží se o budování dlouhodobých partnerství s dodavateli, která jsou založena na důvěře, otevřené komunikaci a společném zájmu o neustálé zlepšování. Aktivně vyhledávají možnosti pro vzájemně výhodnou spolupráci.
 • Jsou si vědomi vlivu na dodavatelské řetězce a snaží se o zodpovědný nákup, který podporuje udržitelnost a etické chování. Společnost očekává, že její dodavatelé s ní budou sdílet informace o původu materiálů a způsobu jejich výroby.
 • Pravidelně monitorují a vyhodnocují výkonnost a chování našich dodavatelů, aby bylo zajištěno, že jejich praktiky jsou v souladu s očekáváními a Etickým kodexem společnosti. V případě zjištění nedostatků požadují nápravu a podporují dodavatele v zavádění potřebných změn.